نوشته‌ها

ترک عادتهای قدیمی

ترک عادتهای قدیمی

در این مقاله میخواهیم بررسی کنیم که آیا میتوانیم عادات قدیمی را ترک کنیم و عادتهای جدیدی جایگزین کنیم یا مغز چنین اجازه ای به ما نمیدهد

در ابتدا اجازه دهید توضیح دهیم چگونه یک رفتار یا عمل  برای ما به صورت عادت در می آید و در این فرآیند چه اتفاقی در مغز ما می افتد .

مغز ما دارای میلیاردها سلول به نام نورون میباشد که این نورونها به شکل قاشق میباشند و بین نورونها فاصله ای وجود دارد بنام فضای سیناپسی ادامه مطلب