نوشته‌ها

تغییر به روش تئوری  انتخاب

تغییر به روش تئوری  انتخاب

اینکه در گذشته زندگی ما چگونه بوده و چه مسیری را تا اکنون طی کرده ایم نمی تواند مبنا والگویی برای آینده ما باشد .

اگر چه گذشته ما تاثیر زیادی بر روزگار فعلی ما داشته است و نمیتوان آنرا انکار کرد ولی از اکنون میتوانیم دست به انتخابهای بهتری بزنیم و متفاوت از قبل زندگی کنیم. ادامه مطلب