نوشته‌ها

عزت نفس چیست؟

عزت نفس چیست؟

معمولا عزت نفس با اعتماد بنفس اشتباه گرفته میشود و بدون در نظر گرفتن تفاوت آنها حتی این دو اصطلاح بجای یکدیگر بکار برده میشوند.

اگر بخواهیم عزت نفس را با اعتماد بنفس مقایسه کنیم مثل مقایسه دریا با استخر است که در هر دو آب وجود دارد و در هر دو میتوان شنا کرد ولی این کجا و آن کجا. ادامه مطلب

تغییر به روش تئوری  انتخاب

تغییر به روش تئوری  انتخاب

اینکه در گذشته زندگی ما چگونه بوده و چه مسیری را تا اکنون طی کرده ایم نمی تواند مبنا والگویی برای آینده ما باشد .

اگر چه گذشته ما تاثیر زیادی بر روزگار فعلی ما داشته است و نمیتوان آنرا انکار کرد ولی از اکنون میتوانیم دست به انتخابهای بهتری بزنیم و متفاوت از قبل زندگی کنیم. ادامه مطلب