عزت نفس چیست؟

عزت نفس چیست؟

معمولا عزت نفس با اعتماد بنفس اشتباه گرفته میشود و بدون در نظر گرفتن تفاوت آنها حتی این دو اصطلاح بجای یکدیگر بکار برده میشوند.

اگر بخواهیم عزت نفس را با اعتماد بنفس مقایسه کنیم مثل مقایسه دریا با استخر است که در هر دو آب وجود دارد و در هر دو میتوان شنا کرد ولی این کجا و آن کجا. ادامه نوشته

خودشیفتگی چیست؟

خودشیفتگی چیست؟

خودشیفتگی یکی از اختلالات روانی میباشد که علاوه به دردسر انداختن فرد مبتدا کسانی که با فرد خودشیفته در ارتباطند نیز بشدت در معرض آسیب ناشی از رفتار این بیماران هستند.

البته ناگفته نماند که افراد خودشیفته برای درمانگران خود نیز دردسر سازند و طوری رفتار میکنند که درمانگر به سختی میتواند با بیمار خودشیفته ارتباط لازم برای معالجه را داشته باشد .

ادامه نوشته

تغییر به روش تئوری  انتخاب

تغییر به روش تئوری  انتخاب

اینکه در گذشته زندگی ما چگونه بوده و چه مسیری را تا اکنون طی کرده ایم نمی تواند مبنا والگویی برای آینده ما باشد .

اگر چه گذشته ما تاثیر زیادی بر روزگار فعلی ما داشته است و نمیتوان آنرا انکار کرد ولی از اکنون میتوانیم دست به انتخابهای بهتری بزنیم و متفاوت از قبل زندگی کنیم. ادامه نوشته

ترک عادتهای قدیمی

ترک عادتهای قدیمی

در این مقاله میخواهیم بررسی کنیم که آیا میتوانیم عادات قدیمی را ترک کنیم و عادتهای جدیدی جایگزین کنیم یا مغز چنین اجازه ای به ما نمیدهد

در ابتدا اجازه دهید توضیح دهیم چگونه یک رفتار یا عمل  برای ما به صورت عادت در می آید و در این فرآیند چه اتفاقی در مغز ما می افتد .

مغز ما دارای میلیاردها سلول به نام نورون میباشد که این نورونها به شکل قاشق میباشند و بین نورونها فاصله ای وجود دارد بنام فضای سیناپسی ادامه نوشته